Decentraal Duurzaam Nu

Lobby ter stimulering van Decentrale Duurzame Energie

Economische Zaken werkt aan nieuw reguleringskader

Gisteren spraken Edgar Wortmann en Igor Kluin namens Decentraal Duurzaam Nu met 3 beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zaken. Wij waren uitgenodigd om input te geven voor de visie die EZ opstelt voor een nieuw reguleringskader. In deze visie wordt beschreven of de huidige wetten nog toereikend zijn voor de huidige energiemarkt. Zo niet, dan wordt aangegeven waar wijzigingen dienen te worden aangebracht. EZ verwacht deze visie in de vorm van een brief voor de zomer nog aan de tweede kamer te sturen.

Belangrijk aan dit gesprek waren twee zaken: ten eerste blijkt de timing van onze lobby zeer goed uit te komen. Enerzijds is EZ bezig met de implementatie van de 3e richtlijn rondom energiewetgeving vanuit Europa. Anderzijds is men bezig met de herziening van het reguleringskader. In beide gevallen leidt dat hoogst waarschijnlijk tot nieuwe of aangepaste energiewetten. Er is nu dus een echte kans dat wetten worden aangepast en het laten horen van het decentrale geluid is dus juist nu van groot belang.

Ten tweede is het goed om te zien dat er zeer aandachtig wordt geluisterd en veel informatie ook echt nieuw is voor EZ. Het is duidelijk dat de traditionele gesprekspartners zaken als lokale energie netwerken, clustering en lokaal balanceren niet aan de orde stelt. Onze indruk is dat men zich realiseert dat hier een grote beweging aanstaande is en dat hiermee rekening moet worden gehouden.

Begin februari zal een update volgen op dit gesprek.

Filed under: EZ

Kernteam Decentraal Duurzaam Nu overlegt met EZ

Vandaag vond een nieuw overleg plaats tussen Decentraal Duurzaam Nu en het ministerie van Economische Zaken. Dit keer was namens Decentraal Duurzaam Nu het  gehele kernteam aanwezig om meerdere disciplines aan tafel te hebben. Doel van het gesprek was een verdere inhoudelijke verdieping aan te brengen in de knelpunten rondom Decentrale Duurzame Energie.

Ook namens EZ waren meerdere medewerkers aanwezig. Hoewel de sfeer en houding in het gesprek open kon worden genoemd, is duidelijk de binnen EZ nog onvoldoende aandacht is voor Decentraal Duurzaam. Ook werd duidelijk dat de traditionele gevestigde partijen een sterke stem hebben in de bepaling van energie-regelgeving. Een nieuw geluid is dus zonder meer nodig, maar zal, zoals verwacht natuurlijk, niet onmiddellijk bijval krijgen. Bijvoorbeeld rondom het Lokale Energie Netwerken thema, was duidelijk het geluid van de regionale netbeheerders te horen door de argumenten of betogen van EZ.

EZ gaf aan te onderzoeken in welke gremia (werkgroepen, task-forces etc.) binnen EZ ledern van ons kernteam een rol zouden kunnen spelen. We wachten dergelijke uitnodigingen met spanning af.

Filed under: Uncategorized

Economische Zaken nodigt Decentraal Duurzaam Nu uit voor gesprek

De overhandiging van de actiepunten Decentraal Duurzaam Nu aan minister Cramer en premier Balkenende heeft duidelijk effect gehad. Enkele dagen na de overhandiging aan de premier heeft het ministerie van EZ contact opgenomen en ons uitgenodigd voor een afspraak.

Bij deze bespreking zullen diverse beleidsmedewerkers van EZ aanwezig zijn om zo te bepalen op welke posities binnen het ministerie nadere gesprekken dienen te worden opgezet. De initiele afspraak staat gepland voor 16 Juli as.

Filed under: Uncategorized

Premier Balkenende ontvangt actiepunten Decentraal Duurzaam

Tijdens een bedrijfsbezoek aan OVG projectontwikkeling vandaag kreeg Igor Kluin de mogelijkheid om met premier Balkenende te spreken over decentrale duurzame energie. Hij gebruikte deze mogelijkheid om een brief met actiepunten ter stimulering van Decentraal Duurzaam aan de premier te overhandigen namens alle ondertekenaars. Diezelfde brief was een week eerder ook overhandigd aan milieu-minister Cramer.

De premier luisterde aandachtig naar het betoog voor Decentraal Duurzaam en beloofde de brief direct in behandeling te zullen nemen. Natuurlijk is het dan afwachten of dat ook daadwerkelijk gebeurt… Echter, twee werkdagen later heeft het ministerie van Economische Zaken contact gezocht met Igor om een afspraak te plannen waarin ‘de brief aan Balkenende’ kon worden besproken. Er was dus inderdaad direct gehandeld. De afspraak met EZ is inmiddels gepland op korte termijn.

Filed under: Uncategorized

Minister Cramer ontvangt actiepunten Decentraal Duurzaam

Vandaag heeft milieu-minister Cramer een brief ontvangen van Decentraal Duurzaam Nu ontvangen met daarin de vijf belangrijkste actiepunten. Tijdens een persoonlijk overleg op het ministerie van VROM gaf de minister aan de actiepunten zeer te verwelkomen aangezien ook zij een groot voorstander zegt te zijn van Decentraal Duurzaam.

De actiepunten zijn terug te vinden in de brief welke ook op deze site te vinden zijn. Namens alle ondertekenaars van de brief gaf Igor Kluin aan dat hij hoopt dat VROM zich als actieve pleitbezorger van Decentraal Duurzaam wil opstellen. Omdat het ministerie van Economische Zaken feitelijk meer gaat over de besproken actiepunten gaf Cramer aan dat zij de inhoud snel zou bespreken met haar collega minister van der Hoeven.

Filed under: Uncategorized